torture handbook home page
feedback
handbook (English - web version and downloads)
handbook (Arabic)
handbook (Chinese)
handbook (French)
handbook (Korean)
handbook (Portuguese)
handbook (Russian)
handbook (Serbian)
handbook (Spanish)
handbook (Turkish)
news
see also: Combating Torture Manual
see also: Reporting Killings as Human Rights Violations Handbook
the human rights centre

Priručnik Za Izve�tavanje O Slučajevima Mučenja

Dokumentovanje slučajeva mučenja i postupci u okviru međunarodnog sistema za za�titu ljudskih prava

Kamil Gifard

. . .

Preuzmite verziju na srpskom jeziku Priručnika za izve�tavanje o slučajevima mučenja

Verzija Priručnika na srpskom jeziku dostupna je za preuzimanje sa ovog website-a u sledećim formatima:

Napominjemo da se brojevi stranica u elektronskoj verziji mogu unekoliko razlikovati od �tampane verzije Priručnika. Da biste preuzeli neku od gorenavedenih datoteka, mo�ete kliknuti na link i pratiti uputstva, ili kliknuti desnim dugmetom mi�a, odabirajući opciju Save As ("sačuvaj kao"). Korisnici Mac računara treba da kliknu dr�eći istovremeno Command taster)

. . .

Autorska prava

Sva autorska prava pridr�avaju Centar za ljudska prava i Kamil Gifard. Po�to �elimo da pospe�imo �iroku primenu Priručnika, korisnicima je dozvoljeno da kopiraju i distibuiraju material bez potrebe da tra�e zvaničnu dozvolu ili da plate naknadu za kori�ćenje. Medjutim, korisnici imaju sledeće obaveze:

  • da materijal bude reprodukovan tačno i u doslednom kontekstu.
  • da se nedvosmisleno označi izvor materijala (tj: ime autora i naziv Centra za ljudska prava uvek će se nalaziti uz delo ili odlomak iz dela).
  • da se za primerke koji sadr�e delo ili odlomak dela ne tra�i nikakva novčana nadoknada.

Prevodjenje materijala ne mo�e se preduzeti bez izričitog odobrenja Centra za ljudska prava ili Kancelarije Ujedinjenog Kraljevstva za spoljne poslove i poslove Komonvelta.

. . .

Human Rights Centre
hosted by the University of Essex

© The Human Rights Centre, University of Essex. All rights reserved.